Hoạt động tạo hình: Vẽ vườn cây ăn quả

Trẻ vẽ được vườn cây ăn quả, biết cách bố cục hợp lí tranh

Trẻ biết cách bố cục tranh, vẽ được bức tranh vườn cây ăn quả