Hoạt động Trò chơi với nhóm chữ cái b,d,đ

Thông qua các trò chơi khác nhau trẻ được củng cố về cách phát âm,cấu tạo , nhận biết các chữ cái b, d, đ.